Algemene voorwaarden Po10tial

onder praktijkhouder holistisch psycholoog Miranda Visser MSc

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever/cliënt: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
  • Opdrachtnemer/hulpverlener: Po10tial – Centrum voor Gezondheid en Bewustzijn, (complementaire) psychologische hulp, coaching & advies, yoga & meditatie – holistisch psycholoog en yogadocent, praktijkhouder Miranda Visser (MSc), gevestigd te Holten, Deventerweg 72.
  • Dienstomschrijving(complementaire) psychologische hulpverlening, coaching & advies en/of yoga & meditatie.
  • Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer/hulpverlener.
  • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

NFG
Holistisch psychologe Miranda Visser MSc is erkend complementair psycholoog NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Deze beroepsvereniging stelt hoge eisen aan haar leden, met betrekking tot opleiding, bijscholing, praktijkinrichting, cliëntendossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy en kwaliteit.

Bereikbaarheid
De praktijk is alle werkdagen telefonisch bereikbaar op 06 44 40 10 85. Tijdens behandelingen staat de telefoon doorgeschakeld naar de voicemail. Indien u een bericht inspreekt wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Honorarium, kosten, tarieven
De actuele tarieven staan gepubliceerd op www.po10tial.nl. Het gesprekstarief is inclusief verslaglegging. Overige werkzaamheden (zoals telefonisch overleg en/of correspondentie met derden, en telefonische of mailconsulten met cliënt) worden afzonderlijk in rekening gebracht. De kosten worden naar rato van het tarief voor behandelconsulten berekend.
Het honorarium van de hulpverlener is niet afhankelijk van de uitkomst van de behandeling.

Voor de juiste informatie over vergoedingen door de zorgverzekeraar dient cliënt zelf de polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact op te nemen met de betreffende verzekeringsmaatschappij. Po10tial is niet aansprakelijk voor toezeggingen door de zorgverzekeraar.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Betaling
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de hulpverlener en de cliënt/opdrachtgever.

Sessies dienen door cliënt contant na afloop van elke sessie te worden voldaan of binnen 7 dagen na de sessie op rekening van Po10tial te zijn overgemaakt. Cliënt ontvangt binnen 7 dagen (digitaal) een factuur t.b.v. de eigen administratie en/of ter declarering bij de zorgverzekeraar.

Voor overige opdrachtgevers (zoals bedrijfsarts, werkgever, uwv) geldt dat gedeclareerde kosten t.b.v. de betreffende cliënt op voorwaarden van praktijk Po10tial en binnen de afgesproken termijn (zijnde 14 dagen na factuurdatum) betaald dienen te zijn.

Bij verzuim van betaling binnen de door Po10tial aangegeven termijn (en zoals vermeld op de factuur) zal de hulpverlener de cliënt/opdrachtgever een betalingsherinnering sturen. Hiervoor kan bij cliënt/opdrachtgever € 10,– administratiekosten in rekening worden gebracht.

Voldoet de cliënt/opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar betalingsverplichting dan is Po10tial-zonder nadere ingebrekestelling- gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Voor de toepasselijkheid van algemene betalingsvoorwaarden is vereist dat aan de cliënt, vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst, een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen.

Annuleren
Bij verhindering dienen afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren (telefonisch, per sms of e-mail) – en met opgaaf van reden – afgezegd te worden. Zonder een bevestiging van de hulpverlener wordt de annulering als niet gedaan beschouwd.
Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur vóór de afspraak is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde (sessie) tijd aan de cliënt/opdrachtgever in rekening te brengen. Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

Geheimhouding
Alles wat wordt besproken tussen hulpverlener en cliënt is vertrouwelijk.
Hulpverlener is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van de hulpverlener alsmede van informatie die door de hulpverlener als vertrouwelijk wordt aangemerkt, waaronder ook het professionele oordeel van de hulpverlener/psycholoog over de betrokkene. De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele relatie bestaan.

Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de hulpverlener en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt.

Cliënt heeft recht op inzage in zijn/haar dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kan cliënt een aparte afspraak maken, of een kopie van het dossier aanvragen (de werkaantekeningen maken hier geen deel van uit). Hiervoor wordt een onkostenvergoeding gevraagd. Wanneer cliënt samen met een partner of gezinslid/leden in behandeling is en inzage wil in het dossier dan is toestemming van alle betrokkenen vereist.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt t.b.v. communicatie met cliënt over afspraken en de behandeling en om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan een behandeling.

Cliënt heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Verdere informatie omtrent bescherming van persoonsgegevens is te vinden in het privacyreglement (op de website www.po10tial.nl)

Zorgvuldigheid
Hulpverlener zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de hulpverlener kan worden verwacht.

Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt bespreek dit eerst met uw hulpverlener.

Tijdens de openingstijden van de praktijk kunt u contact opnemen met de hulpverlener. Po10tial heeft geen crisisdienst. In geval van crisis en/of spoed kunt u contact opnemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of de huisartsenpost (buiten kantooruren).

Aansprakelijkheid
Hulpverlener is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts/specialist of andere hulpverlener(s), zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorger(s).

De hulpverlener heeft een inspanningsverplichting en zal al haar professionaliteit inzetten om de cliënt te helpen. De hulpverlener heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking en gevolgen van de therapie zelf verantwoordelijk is. Alle keuzes die de cliënt neemt, al dan niet onder invloed van de behandeling, zijn voor diens eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Overmacht
In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de hulpverlener zal deze cliënt/opdrachtgever daar onverwijld mededeling van doen en zal door de hulpverlener gestreefd worden naar doorverwijzing naar een andere hulpverlener. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de hulpverlener deze van het nakomen van de overeengekomen behandelsessies zonder dat de cliënt/opdrachtgever enig recht heeft op (schade)vergoeding van welke aard dan ook.
De door de hulpverlener verrichte prestaties, tot het moment dat de overmachtsituatie zich voordoet, dienen door de cliënt gehonoreerd te worden.

Toepasselijk recht

  • Op alle overeenkomsten tussen cliënt/opdrachtgever en hulpverlener/opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  • Als bevoegde rechter, wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
  • Hulpverlener is gehouden aan de Wkkgz. Dit betekent dat de hulpverlener een klachtenfunctionaris heeft en is aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit- klachten-en-geschillen-zorg.
  • Voor zover de werkzaamheden voor de hulpverlening werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroeporganisatie waarbij de hulpverlener is aangesloten, dan is de hulpverlener gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie is geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

Miranda Visser

Miranda Visser Psycholoog

Telefoon: 06 44 40 10 85

Geen wachtlijst!

Cliënt ervaring

Katja:
"Hartstikke bedankt voor je luisterend oor, ik voelde mij voor het eerst weer bij jou gehoord en een mens...
Dank je wel".

Lees meer ervaringen

Aangesloten bij: